HIS101
Ders Bilgileri
Ders Kodu Yarıyıl T + U (Saat) Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I HIS101 1 2+0 NC 2
 
Ön Koşul Dersleri  
 
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersi Veren Öğretim Üyesi  
Dersin Yardımcıları  
Dersin Amacı Bu dersin amaçları, Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyet'in temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmak, Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesini amaçlamak ve öğrencilere, Atatürk'ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi, Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri, Dağılma devrinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu, Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ve Mondros Mütarekesinin imzalanması, İşgaller ve Tepkiler, Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi, Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma, Amasya mülakatı, Temsil heyetinin Ankara’ya gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler, San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durum, Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeler, Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması.
 
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1,2,3,5,13 A,B
     
     
     
 
Öğretim Yöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yaptırma,, 7: Rol Yapma, 8: Grup Çalışmas, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtıması, 11: Örnek Çalışmalar, 12: Deney/Laboratuvar, 13: Bireysel Çalışma, 14: Proje Çalışması, 15: Proje Temelli Öğrenme, 16: Tanımsız
Ölçme Yöntemleri:  A: Sınav , B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım, E: Performans Görevi, F: Portfolyo, G: Tanımsız
 
DERS AKIŞI
Hafta Konular       Ön Hazırlık
1 İnkılap Tarihinin Amacı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İlgili Temel Kavramların (İnkılap, Islahat, Devrim v.s.) Açıklanması   
2 Avrupa’daki Gelişmeler, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali   
3 Osmanlı Devletinin Gerileme Nedenleri ve Yenileşme Çabaları   
4 Trablusgarp, Balkan Savaşları   
5 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi   
6 Savaşın Bitişi, Mütareke Yılları, İşgaller  
7 Savaşın Bitişi, Mütareke Yılları, İşgaller - devam  
8 Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Amasya Genelgesi   
9 Kongreler Süreci, TBMM’nin Açılması, 1921 Anayasası  
10 Milli Mücadeleye Karşı Çıkan İsyanlar  
11 Milli Mücadele’de Cepheler  
12 Milli Mücadele’de Cepheler  
13 Mudanya Ateşkes Antlaşması: Maddeleri ve Sonuçları, Lozan Barış Antlaşması   
14 Genel Tekrar  
   
KAYNAKLAR
Ders Notu  
 
Diğer Kaynaklar 1. Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk
2. Lord KINROSS, Atatürk
3. Mehmet ALPARGU, Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi, Gündüz Yayıncılık
4. Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi, Timaş Yayınları
5. Şevket Süreyya AYDEMİR, Tek Adam, C. II-III, Remzi Kitapevi
6. Falih Rıfkı ATAY, Çankaya, Pozitif Yayınları
7. Sinan MEYDAN, Cumhuriyet Tarihi Yalanları
 
 
           
           
MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar 1-8 hafta  
Sınav Soruları  
9-14 hafta  
Ödevler Ödevler  
Sınavlar Sınav Tarihleri  
ArasinavTarihleri  
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Proje 0 0
Toplam 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100
 
DERS KATEGORİSİ Mesleki
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 Matematik, Fen Bilimleri ve temel mühendislik alanlarında bilgi birikimi ve bu birikimi uygulamaya dönüştürebilme yeteneğine sahip olma, 5
2 Bilgisayar Mühendisliği’nin temel prensipleri hakkında bilgiye sahip olma ve bu alandaki problemleri tanımlama, modelleme ve çözme yeteneğine sahip olma, 5
3 Bilişim teknolojileri bilgisi ve bu teknolojileri aktif olarak kullanabilme yeteneğine sahip olma, 5
4 Kendi alanında veri toplama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneğine sahip olma, 5
5 Problem çözümlerinde ve uygulamalarda modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğine sahip olma, 4
6 Sistem ve sistem bileşenini veya süreci istenilen kriterlere uygun olarak tasarlama ve uygulama yeteneğine sahip olma, 4
7 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğine sahip olma, 4
8 Bilgi edinimi araştırması yapabilme, veri tabanlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişebilme becerisine sahip olma, 4
9 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkındalığına sahip olma ve bu farkındalığı uygulayarak kendini yenileyebilme yeteneği sahip olma, 3
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi uygulamalar ile girişimcilik ve yenilikçilik hakkında bilgi sahibi olma, 3
11 İletişim de etkin olabilme yeteneğine sahip olma, 1
12 Mesleki özgüven, bağımsız davranma, yaratıcılık gibi özelliklere sahip olma, 4
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilinçlerine sahip olma, 1
KATKI DÜZEYİ: 1:Çok-Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok-Yüksek
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Ara sınav 1 2 2
Uygulama 0 0 0
Final sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü 68
Toplam İş Yükü / 30 (saat) 2
Dersin AKTS Kredisi 2